Cynghorwyr / Councillors

Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

Mae 11 aelod i Gyngor Cymuned Llanbadrig.

There are 11 members of the Llanbadrig Community Council.

Cynghorwyr / Councillors

Ward Cemaes –

 • Derek Owen (Cadeirydd),
 • Carys Davies (Is-gadeirydd)
 • Elfed Jones
 • Jack Longman
 • Dei Owens
 • Roger Dobson
 • Kevin Barnett
 • Peter Cross
 • Vic Ensor

Ward Padrig –

 • Enid Jones
 • Brian Potter

Is-Bwyllgorau a CHynrychiolwyr / Sub-Committees an Representatives

Cyllid/Finance

Derek Owen, Carys Davies, Elfed Jones, Roger Dobson, Brian Potter, Enid Jones.

Cynllunio/Planning

Derek Owen, Carys Davies, Elfed Jones, Roger Dobson, Brian Potter.

Pentref/Village

Derek Owen, Carys Davies, Elfed Jones, Jack Longman, Dei Owens, Brian Potter, Enid Jones

Cwynion/Complaints

Derek Owen, Carys Davies, Jack Longman, Brian Potter, Enid Jones

Harbwr/Harbour

Jack Longman, Brian Potter, Roger Dobson, Elfed Jones (ac aelodau’r gymuned yn unol a’r rheoliadau/and members of the community as per terms of reference)

Caeau Chwarae/Play Areas

Derek Owen, Carys Davies, Jack Longman, Dei Owens, Elfed Jones, Roger

Clwb Pel Droed/Football Club – Dei Owens

Clwb Ffitrwydd/Fitness Club – Dei Owens

PLG Wylfa (Horizon) –Carys Davies, Derek Owen

SSG Wylfa (Magnox) – Derek Owen, Roger Dobson

Llywodraethwyr Ysgol/School Governors – Carys Davies

Un Llais Cymru/One Voice Wales – Derek Owen, Brian Potter

Cronfa Padrig – Derek Owen, Elfed Jones

Partneriaeth Cynghorau Gogledd Mon / North Anglesey Councils Partnership – Derek Owen, Roger Dobson

Cynghorwyr Sirol / Anglesey County Councillors

Mae tri aelod yn cynrychioli ardal Twrcelyn sef: / Three members represent the Twrcelyn Ward:

 • Aled Morris Jones
 • Richard Owain Jones
 • Richard Griffiths

Manylion Cyswllt Cyngor Cymuned Llanbadrig

Llanbadrig Community Council Contact details

Dylai unrhyw ohebiaeth gael ei gyfeirio at sylw’r Clerc

All correspondence should be addressed for the attention of the Clerk

Carli Evans-Thau

Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

Y Llyfrgell, Lon Glascoed, Cemaes, Ynys Mon LL670NH

Llanbadrig@live.co.uk